ABOUT US

BUILDING SUSTAINABLE PERFORMANCE

BUILDING SUSTAINABLE PERFORMANCE

Het Banyan Team heeft door de jaren heen een breed veld aan expertise opgebouwd, gericht op het veranderen, leren en ontwikkelen van teams. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Door niet harder maar slimmer te werken, door meer focus te hebben, door open te staan voor leren en ontwikkelen en door het beter benutten van talenten en mogelijkheden. Wij hebben de competenties in huis om mensen en teams een sprong vooruit te laten maken.

Das Banyan Team hat im Laufe der Jahre ein breites Fachgebiet aufgebaut, das sich auf die Veränderung, das Lernen und die Entwicklung von Teams konzentriert. Menschen können mehr als sie denken. Indem sie (manchmal) klüger arbeiten, sich mehr konzentrieren, sich offen stellen für Lernen und Entwickeln und Talente und Möglichkeiten besser nutzen. Wir haben die Kompetenzen, um Menschen und Teams einen Sprung nach vorne zu ermöglichen.

The Banyan Team has built up a broad field of expertise over the years, focused on changing, learning and developing teams. People can do more than they think. By not working harder but smarter, by having more focus, by being open to learning and development and by making better use of talents and possibilities. We have the competences and skills to enable people and teams to make a leap forward. With the focus on clear objectives, results will come!

De banyanboom is een Indiase vijgenboom waarvan de takken luchtwortels produceren. De grootste banyan bevindt zich in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh; het beslaat 4,7 hectare! Hindoeteksten beschrijven de banyan als de wereldboom die ondersteboven groeit om de mensheid zegeningen te brengen. Yogi's spraken grote menigten mensen toe in de schaduw van een banyanboom. Er wordt gezegd dat Krishna (Hindoe god van mededogen, tederheid en liefde) de Bhagavad Gita las onder een banyanboom. De banyanboom verbeeldt de immateriële aspiraties van mensen als zelfontwikkeling en duurzaamheid.

Der Banyanbaum ist ein indischer Feigenbaum, dessen Zweige Luftwurzeln bilden. Das größte Banyan steht im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh; es umfasst 4,7 Hektar! Hinduistische Texte beschreiben den Banyan als Weltenbaum, der auf dem Kopf steht, um der Menschheit Segen zu bringen. Yogis sprachen zu großen Menschenmengen im Schatten eines Banyan-Baums. Es wird gesagt, dass Krishna (hinduistischer Gott des Mitgefühls, der Zärtlichkeit und der Liebe) die Bhagavad Gita unter einem Banyan-Baum gelesen hat. Der Banyanbaum repräsentiert die immateriellen Bestrebungen der Menschen wie Selbstentwicklung und Nachhaltigkeit.

The banyan tree is an Indian fig tree whose branches produce aerial roots. The largest banyan is in the Indian state of Andhra Pradesh; it covers 4.7 acres! Hindu texts describe the banyan as the world tree that grows upside-down to bring blessings to humanity. Yogis spoke to large crowds of people under the shade of a banyan tree. The banyan also provided back support and shelter during periods of prolonged meditation. It is said that Krishna (Hindu god of compassion, tenderness and love) read the Bhagavad Gita under a banyan tree. The banyan tree represents people's intangible aspirations such as self-development and sustainability.