PRIVACY

PRIVACYBELEID DATENSCHUTZERKLÄRUNG
PRIVACY POLICY


Privacybeleid

Het Banyan Team bewaart of verzamelt geen data van u als u geen klant bij ons bent. Dat kan fysiek niet. We kunnen het nergens opslaan. En we hebben ook geen flauw idee wat we ermee zouden willen doen. Dus geen pop-ups, geen gedwongen 'opt-ins' en geen cookies. We vinden het zelf irritant, dus we gebruiken het niet. We doen ook niet aan cold-calls, e-mail spam of social media marketing. We gebruiken LinkedIn proactief en we krijgen veel traffic op onze websites. En onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Dat is het, dat is ons acquisitie-geheim!

Dus als iemand ons vriendelijk vraagt ​​om onze niet-cliëntgegevens te laten zien, kunnen we hem of haar niets laten zien. Daarom, als u de deze website gebruikt, dan verzekeren wij u dat wat er op úw computer gebeurt, op úw computer blijft! Deze website gebruikt zogenoemde functionele cookies (door derde partijen). De verzamelde data is geanonimiseerd en hierop is geen privacywetgeving van toepassing. We bouwen websites met één gedachte: gemaakt met respect & voor onze klanten. Dus we verzamelen geen gegevens, we gebruiken geen cookies (alleen bij de koffie 🍪 ) of pop-ups, helemaal niets!

Natuurlijk, als wij met u mogen samenwerken, registreren we data omdat we dol zijn op declareren. En tot slot, bestanden die u op deze website wilt downloaden, zijn altijd Google Secure Downloads. Veiligheid en privacy zijn hierbij onze uitgangspunten.

Hengelo, 2 mei 2018

Datenschutzerklärung

Das Banyan Team speichert oder sammelt keine Daten über Sie, wenn Sie kein Kunde von uns sind. Wir können es auch nicht denn wir können es nirgendwo aufbewahren. Und wir haben keine Ahnung, was wir damit machen würden. Also keine Pop-ups, keine erzwungenen „Opt-ins“ und keine Cookies. Wir mögen es nicht, also benutzen wir es auch nicht. Wir rufen Sie nicht unaufgefordert an oder versenden E-Mail-Spam. Wir nutzen LinkedIn auf proaktive Weise und wir erhalten viel Verkehr auf unseren Websites. Und unsere Kunden sind unsere besten Botschafter. Das ist es, das ist unser Geschäftsgeheimnis!

Wenn uns also jemand nett bittet, unsere Nicht-Kundendaten einzusehen, haben wir ihm oder ihr nichts zu zeigen. Deshalb bleibt bei der Nutzung dieser Website alles, was auf Ihrem Computer passiert, auf Ihrem Computer. Unsere Website verwendet sogenannte funktionale Cookies (von Drittanbietern). Die gesammelten Daten sind anonym und unterliegen keiner Datenschutzgesetzgebung. Wir bauen unsere Websites mit diesem Gedanken im Hinterkopf: gemacht mit Respekt & für unsere Kunden. Also keine Datensammlung, keine Cookies (nur bei eine Tasse Kaffee 🍪 ), keine Pop-ups, gar nichts!

Wenn Sie als Kunde mit uns zusammenarbeiten, erfassen wir natürlich Daten, weil wir Ihnen gerne eine Rechnung zusenden. Und schließlich sind Dateien, die Sie auf dieser Website herunterladen möchten, immer Google Secure Downloads. Sicherheit und Datenschutz sind unser Ausgangspunkt.

Hengelo, 2. Mai 2018

Privacy policy

The Banyan Team does not store or collect any data about you if you are not a client of us. We physically can’t. We have nowhere to store it. And we don't have a clue what we would do with it. So no pop-ups, no forced 'opt-ins' and no cookies. We don't like it, so we don't use it. We also do not make cold calls, sent email spam or use social media marketing. We use LinkedIn in a proactive way and we get lots of traffic on our websites. And our clients are our best ambassadors. That's it, that's our new business secret!

So if someone ask us nicely to see our non-client data, we wouldn’t have anything to show him or her. That’s why, using this websites, what happens on your computer stays on your computer. Our website is using so-called functional cookies (by third parties). The collected data is anonymous and no privacy legislation applies to it. We build our websites with this in mind: made with respect & for our clients. So no gathering data, no cookies (only to dunk in our coffee 🍪 ), no pop-ups, no nothing!

Of course if you are working with us as a client, we record data because we love to sent you a bill. And finally, files that you want to download on this website are always Google Secure Downloads. Security and privacy are our starting point.

Hengelo (a little Dutch town) May 2, 2018